COMO FORMAR PARTE DE ALINGUA?

quen-somos

COMO FORMAR PARTE DE ALINGUA?

Alingua está aberta para calquera entidade que teña como obxectivo a defensa e a promoción do uso da lingua galega.

As entidades locais (concellos e deputacións) que compartan este obxectivo e o devenvolvan a través de unidades técnicas poden ser socias.

Calquera outra entidade pode tamén achegar a súa colaboración e converterse en amiga de Alingua.

PARA SER ENTIDADE SOCIA

Poderán formar parte de Alingua todas as entidades locais (concellos e deputacións provinciais) que desenvolvan políticas en prol da normalización lingüística e que conten cun servizo de normalización lingüística para executalas, como departamento técnico indispensable no proceso de extensión do uso e da normalización do galego na Administración local e no termo municipal.

DOCUMENTACIÓN

Entidades locais interesadas en formar parte de Alingua deberán enviar ao correo electrónico alingua@alingua.gal unha solicitude, xunto coa seguinte documentación:

Un acordo formal do órgano municipal competente da Corporación (Pleno do Concello, Xunta de Goberno...) no que:

  • ● Expresen a súa vontade de adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega e a aceptación dos seus estatutos (poñer ligazón dos estatutos)
  • ● Designen unha persoa titular e outra suplente como representantes políticos da Corporación na asemblea da asociación, e a/o técnica/o de normalización lingüística como persoal técnico para xestionar a asociación.
  • ● Manifesten o compromiso do órgano pertinente de incluír no orzamento xeral da entidade os fondos necesarios para o pagamento da cota ordinaria de participación na asociación.

COTAS

As entidades locais que se adhiran a Alingua deberán aboar unha cota anual de participación. As cotas establecidas son as seguintes:

  • Concellos con menos de 5.000 habitantes: 1.000 euros
  • Concellos entre 5.001 e 30.000 habitantes: 2.500 euros
  • Concellos entre 30.001 e 80.000 habitantes: 5.000 euros
  • Concellos de 80.001 habitantes en diante: 10.000 euros
  • Deputacións provinciais: 30.000 euros.

PARA SER ENTIDADE AMIGA

Tamén poderán formar parte de Alingua como membros amigos aquelas entidades públicas ou privadas que teñan entre os seus obxectivos o desenvolvemento, defensa e promoción dun maior uso da lingua galega.

A condición de membro amigo supón que a entidade pode participar nas reunións e asembleas da asociación con voz pero sen voto. Non poderá formar parte dos órganos de goberno e non ten a obriga de pagar as cotas.

Para obter a condición de membro amigo, a entidade ou organismo interesado deberá solicitarlle a través do correo electrónico alingua@alingua.gal á Presidencia a admisión, argumentando a súa vinculación coa defensa e promoción da lingua galega

A Asemblea Xeral, que se reúne xeralmente no primeiro trimestre de cada ano, será a encargada de adoptar o acordo para incorporar na asociación as entidades locais e as entidades amigas.

Para calquera aclaración ao respecto, pode enviar un correo a alingua@alingua.gal ou poñerse en contacto co persoal técnico de calquera dos concellos que forman parte da Xunta Directiva

CONTACTAR